Numer kontaktowy +420 604 304 755

Najčastejšie kladené otázky

FAQ

1. Kto môže založiť spoločnosť v Českej republike?

Podľa zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných spoločnostiach a družstvách môže byť spoločnosť založená akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou s bydliskom alebo sídlom na území Európskej Únie. V prípade fyzickej osoby musí byť táto osoba spôsobilá k právnym úkonom a musí preukázať trestnú bezúhonnosť.

Spoločnost sme schopní založiť do 10 dní od objednávky a obdržaní nevyhnutných dokladov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnost, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným postačuje v súčasnej dobe základný kapitál vo výške 1 Kč. Pri založení akciovej spoločnosti je potrebné zložit základný kapitál vo výške 2 000 000 Kč. V prípade, že akciová spoločnost chce vstúpiť na akciový trh, základný kapitál musí činiť aspoň 20 000 000 Kč.

Česká spoločnosť musí mať založený prinajmenšom jeden korunový účet v českej banke, ktorý se ohlasuje na finančný úrad a ktorý okrem iného slúži k zloženiu základného kapitálu. Nie je žiadna prekážka mať firemný účet v poľskej banke. Konkrétne rozhodnutie záleží na podmienkach konkrétných bánk.

Banky pri rozhodnutí o poskytnutí úveru väčšinou požadujú aspoň ročnú podnikateľskú históriu alebo je podmienkou minimálne jedno podané daňové priznanie.

Príjmy fyzických osôb sú danené sadzbou 15 percent a príjmy právnických osôb sadzbou 19 percent. Daň zo závislej činnosti podlieha sadzbe 15 percent.

Podnikanie v Českej republike je sprevádzané omnoho menšími administratívno právnymi prekážkami, čo umožňuje slobodnejšie podnikateľské aktivity bez prílišného zasahovania štátnych úradov. Oprávnenia a povolenia sú udeľované bez zbytočných byrokratických prekážok. Český štát aktívne podporuje nových podnikateľov, ktorí začínajú podnikať na území Českej republiky prostredníctvom rôznych nástrojov financovania. Naši pracovníci disponujú bohatými skúsenosťami pri žiadostiach o poskytnutí unijných dotácií.

Obvykle aspoň po jednom zdaňovacom období v závislosti na výške obratov a dosiahnutom zisku spoločnosti.

Nevyhnutnými nákladmi sú náklady nájmu a náklady na vedenie účtovníctva. Výška nákladov na nájom závisí na lokalite, veľkosti priestorov a účelu nájmu. Pokiaľ se týka nákladov na vedenie účtovníctva, platí, že lacnejšie je vedenie účtovníctva pre fyzické osoby ako pre právnické a pre neplátcov DPH je lacnejšie ako pre plátcov.

Náklady na založenie spoločnosti sú závislé na type zakladanej spoločnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným dosahujú celkové náklady (notárske poplatky, súdne poplatky, udelenie živnostenského oprávnenia) dosahujú výšku 3000 PLN.

Spoločnosť „Ready Made“ je spoločnosť už založená, nepodnikajúca, nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, pripravená k predaju a k zahájeniu podnikania.

Pri nákupoch tovaru či služieb má plátca DPH nárok na odpočet DPH. Pokiaľ uskutočnené plnenia sú väčšie než prijaté, odvádza poplatník DPH finančnému úradu, pokiaľ sú uskutočnené plnenia menšie ako prijaté, má poplatník nárok na odpočet DPH, to znamená, že finančný úrad DPH vracia na účet poplatníka.

Odpoveď je zhodná s odpoveďou na predchádzajúcu otázku s tým, že sa poplatník vyhne žiadosti o plátcovstvo k DPH, vrátane poskytnutia podkladov pre preukázanie podnikateľských zámerov, na ktorých je registrácia k DPH závislá.

Pre obdržanie únijných dotácií je okrem splnenia podrobných podmienok konkrétneho dotačného programu potrebné, aby spoločnosť mala uzatvorené aspoň dve účtovné obdobia buď sama alebo ako dcérska spoločnost svojej matky.

Objednávka kontaktu