Numer kontaktowy +420 604 304 755

Súvisiace služby:

Využi našich bohatých skúseností,
vo svoj vlastný prospech.

Predaj firmy

Chcete predať celú firmu alebo jej časť?

Hľadáte strategického investora?

Jednáte s niekým o predaji a potrebujete poradiť a skontrolovať postup?

Nie každý predaj firmy vyžaduje zverejnenie a niekedy informácia, že je firma na predaj, môže podstatne znížiť jej cenu (typicky v prípade úzkoprofilových produktov alebo služieb osobného charakteru, kedy je na trhu len niekoľko firem a pri zverejnení, že je niektorá na predaj či hľadá investora, dochádza k odlivu odberateľov v prospech konkurencie).

Ďalší postup je veľmi individuálny, záleží na prianí predávajúceho, štandardne vždy začíname zmluvou o spolupráci a stanovením predajnej ceny. Nasleduje realizácia predajnej stratégie, oslovenie potenciálnych kupcov či investorov.

Pri predaji firmy robíme firemný audit za účelom spracovania informácií o predávanej spoločnosti, patria sem nasledujúce činnosti:

  • Analýza majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti (kategorizácia majetku, preverenie likvidity majetku, možnosti využitia apod.)
  • Finančná analýza (pomerové alebo rozdielové ukazovatele)
  • Daňová analýza (vyhodnotenie daňových rizík, možností daňových úľav apod.)
  • Právna analýza (vyhodnotenie právnych vzťahov, v ktorých je predávaná spoločnosť, a to z hľadiska obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva a prípadne trestného práva)
  • Personálna analýza (rozbor štruktúry zamestnancov, riešenie problémov prezamestnanosti, tvorba pracovnoprávnych dokumentov, napr. pracovné a manažérske zmluvy, vnútorné organizačné predpisy…)
  • Softwarová analýza (vyhodnotenie používaných informačných technológií)

Cieľom firemného auditu pri predaji firmy je eliminácia rizík, ktoré existujú a ktorým predchádzame. Medzi najväčšie úskalia patrí stanovenie nízkej ceny, právne spory, zlé formulácie zmluvných ujednaní. Riziká je možné znížit na minimum jedine dokonale zvládnutou agendou predaja. Pri predaji spoločnosti garantujeme vytvorenie takých zaišťovacích inštrumentov, ktoré zaručia úspech transakcie.

Krízové riadenie

Krízové riadenie firmy nastupuje v okamžiku, kedy firma navonok nezadržateľne smeruje k bankrotu, čiže do insolvenčného konania, ale v skutečnosti má potenciál sa tomuto osudu vyhnúť. Na rozdiel od revitalizácie je pri krízovom riadení zmena vedenia firmy nevyhnutná. Prichádza krízový management, ktorý má na všetko málo času. A to je zásadná odlišnosť od revitalizácie, pri krízovom riadení sú potrebné radikálne riešenia, ktoré bolia a sú nevratné.

Úlohou krízového riadenia je zabrániť úpadku a stabilizovať firmu. Nič viac, nič menej. Všetky úkony spojené s krízovým riadením preberáme my. Predtým Vám vždy oznámime, čo mienime urobiť, zásadné rozhodnutia sú s Vami konzultované.

Ste veriteľom a neviete, ako voči úpadcovi postupovať?

Súčasný insolvenčný zákon (ktorý nahradil zákon o konkurze a vyrovnaní) nedáva veriteľovi bez právnych znalostí fakticky žiadnu šancu uspieť. Ako príklad uvádzame prihlášku pohľadávky, ktorá je sofistikovaná (už nie je možné si ľubovolne formulovať náležitosti), a pokiaľ sa pomýlite vo výške penažnej čiastky, môžete se veľmi rýchlo stať z veriteľa dlžníkom! Áno, i to je podľa dnešných právnych predpisov možné.

Sme pripravení prevziať agendu spojenú s postavením insolvenčného veriteľa, vypracovať potrebné dokumenty a súčasne Vás zastupovať v insolvenčnom konaní. Môžeme Vám i doporučiť insolvenčného správcu, pretože insolvenční veritelia osobu insolvenčného správcu môžu zmeniť.
okiaľ ste v pozícii insolvenčného veriteľa, neváhajte nás kontaktovat, insolvenčný zákon stanoví jasné lehoty, pokiaľ sa nedodržia, prídete o všetko.

Realitné poradenstvo

Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti je pre väčšinu ľudí najväčšou peňažnou operáciou v ich živote. Každý chápe, že k takému skutku je potrebné pristúpiť obozretne.

Seriózna realitná kancelária musí klientovi zaručiť, že jeho mnohokrát celoživotné úspory neprídu nazmar. V praxi to napríklad znamená, že zloženie kúpnej ceny klientom pri kúpe nehnuteľnosti by malo byť uskutočnené u notára, a nie v realitnej kancelárii, ako sa bežne stáva. Kúpnu zmluvu nesmie klient obdržať v deň jej podpisu, ale s dostatočným predstihom k preštudovaniu atď.


Naša firma ponúka a zaistí kompletný servis v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou, uvádzame tu najčastejšie uskutočňované služby:

Kontrola nehnuteľnosti  – spočíva v hľadaní právnych a faktických chýb nehnuteľnosti. Právne chyby sú prekážky, ktoré zaťažujú a znehodnocujú nehnuteľnosť, nie zakaždým sú ľahko dohľadateľné. Medzi právne chyby radíme napríklad vecné bremeno, zástavné právo, nájomný vzťah a iné. Faktické chyby sú konkrétne hmatateľné poruchy nehnuteľnosti, sem patrí napríklad zlá statika, nefunkčné rozvody, zatekanie a iné.

Zaistenie znaleckého posudku a tržného odhadu – pri prevode nehnuteľnosti sa bez neho nedá zaobísť.

Zprostredkovanie prevodu nehnuteľnosti  – či ide o dom, byt, pozemok, nebytové priestory či iný druh nehnuteľnosti, vždy je daný presný harmonogram: osobný kontakt s klientom, prehliadka nehnuteľnosti, riešenie financovania, prejednanie zmluvnej dokumentácie, uzavtvorenie zmluvy, vklad do katastra, úhrada ceny a odovzdanie nehnuteľnosti, splnenie daňovej povinnosti.

Vypracovanie zmluvnej dokumentácie – príslušný právnik vyhotoví potrebnú zmluvu, vždy individuálne riešenú vzhľadom k požiadavkám zmluvných strán. Neobmedzujeme se len na kúpne zmluvy (tiež nazývané zmluvy o prevode nehnuteľnosti), ale štandartne spracovávame zmluvy o zmluve budúcej, nájomné a podnájomné zmluvy, zmluvy o prevode členských práv v družstve (pri prevode družstevných bytov), darovacie zmluvy, zmluvy o vecnom bremeni, zástavné zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy týkajúce sa majetkových vzťahov medzi manželmi, zmluvy ohľadom nehnuteľností v majetku podnikateľa a ďalšie na požiadanie klienta.

Vypracovanie návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností – pri prevode vlastníckeho práva alebo pri zaťažení nehnuteľnosti právom tretej osoby je potrebné zmluvu do katastra nehnuteľností doložiť spolu s návrhom na vklad.

Správa nehnuteľnosti – pre tuzemských i zahraničných klientov zaistíme všetko potrebné, tj. riadne uzatvorené zmluvné vzťahy a ich dodržovanie, evidenciu a výber platieb, poistenie, údržbu a opravy, vedenie účtovníctva.

Zastupovanie v spore – zaistíme právne zastúpenie a poradenstvo v súdnom konaní. Nie vždy sa s druhou stranou rozumne dohodnete, a sú prípady, keď sa ten druhý nechce dohodnúť; potom je lepšie vec prenechať právnikom a byť v pohode.

Objednávka kontaktu